Arengukava 2021-2030

Käesolev arengukava on kinnitatud Eestimaa Spordiliidu Jõud üldkogu otsusega

17. juunil 2021.a. Tallinnas.

 

Sisukord

 

 • Sissejuhatus
 • Arengukava olemus
 • Möödunud arenguperioodi (2011 – 2020) tulemused
 • Tendentsid tegevusvaldkonnas
 • Üldine olukord
 • Teenused ja kliendid
 • Liidu peamised teenused oma klientidele
 • Partnerid
 • Põhimõtted ja väärtused
 • Missioon
 • Visioon - 2030
 • Kriitilised edutegurid (edueesmärgid)
 • Ühiskondlik mõju
 • Kliendid ja partnerid
 • Ressursid ja tingimused
 • Protsessid ja struktuurid
 • Inimressursid
 • Seire ja hindamine

 

Sissejuhatus

Arengukava olemus

15. detsember 1946.aastal asutati vabatahtlik spordiühing Jõud.

11. juuli 1990 moodustati kaheksa maakonna spordiühenduse poolt Eesti Maaspordi Liit "Jõud", spordiühingu "Jõud" õigusjärglane.

21. märts 2007 kinnitati maakondade spordiliitude liidu nimeks Eestimaa Spordiliit Jõud.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud koos maakondade spordiliitudega korraldab sporditegevust nii maal kui linnas. Nimi "Jõud" kannab identiteeti, viitab traditsioonidele ja järjepidevusele.

 

Oma tegevuses järgime Eestimaa Spordiliidu Jõud arengukava. Liidu tegevust läbivad põhimõtted ja väärtused on avatus, demokraatlikkus, initsiatiivikus, koostöö ja partnerlus, liikmete lojaalsus, põhikirja ja traditsioonide järgimine, tegutsemine liikmete huvides, tervete eluviiside propageerimine, usaldusväärsus, uuenduslikkus.

 

Spordiliit tegutseb mittetulundusühinguna, mille eesmärkideks on:

1) liikumisharrastuse ja spordi edendamine
2) hästi toimiv liikumisharrastust edendav võrgustik
3) liikmesliitude  ja koostööpartnerite ühistegevuse arendamine.

 

EMSL Jõud on  katusorganisatsiooniks  järgmistele maakondade spordiliitudele:

 

 • Harjumaa Spordiliit
 • Ida-Virumaa Spordiliit
 • Jõgevamaa Spordiliit Kalju
 • Järvamaa Spordiliit
 • Lääne Maakonna Spordiliit Läänela
 • Lääne-Virumaa Spordiliit
 • Põlva Maakonna Spordiliit
 • Pärnumaa Spordiliit
 • Rapla Maakonna Spordiliit
 • Saaremaa Spordiliit
 • Tartumaa Spordiliit
 • Valgamaa Spordiliit
 • Viljandimaa Spordiliit
 • Võrumaa Spordiliit
 • Ühendus Hiiumaa Spordiliit

 

Eestimaa Spordiliit Jõud on üle-eestiline sporti arendav ja traditsioonidest lähtuvat spordikorraldust edendav spordiliit, mis on katusorganisatsiooniks kõigile 15-le maakonna spordiliidule. Maakondade spordiliitude võrgustiku kaudu on regulaarsesse tegevusse kaasatud üle 650 liikmesklubi 40 000 harrastajaga.

Maakondade spordiliidud on juhtivad spordiorganisatsioonid maakonnas, keda tunnustavad partnerina Kultuuriministeerium, Eesti Olümpiakomitee, Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Koolispordi Liit jt üleriigilised spordiorganisatsioonid ning kohalikud omavalitsused. Spordiseadusest tulenevalt on maakonna spordiliit maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ning kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid.

Maakonna spordiliidud koordineerivad oma maakonna sporditegevust ning on kindlaks partneriks maakondlikele arendusorganisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele.

 

Maakondade spordiliidud korraldavad koostöös omavalitsuste ja spordiklubidega maakondade suve- ja talimänge ning väga palju erinevaid spordiüritusi kõigile vanuserühmadele. Vastastikune koostöö aitab kaasa nii spordiklubide kui ka maakondade spordiliitude arengule.

Ühtlasi on maakondade spordiliitude ülesandeks ellu viia Arengustrateegias "Eesti sport 2030" loetletud tegevusi, mis aitavad kaasa  arengukavas  püstitatud eesmärgi saavutamist, tõstavad inimeste teadlikkust liikumisharrastusest ning suurendavad regulaarselt liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu.

 

Liidust on välja kujunenud organisatsioon, mis tegutseb eelkõige liikmete ja spordiliikumise arengu huvides. Läbi liidu tegevuse peab jätkuvalt paranema liidu liikmete  koostöövõime, partnerlus  avaliku sektoriga ja valdkonna seadusandlik regulatsioon, kasvama klientide ja partnerite teadlikkus.

 

Strateegia koostamisel on lähtutud järgmistest dokumentidest:

 • EMSL Jõud põhikiri
 • Eesti Maaspordi Liit “Jõud” arengukava 2003-2006
 • Eestimaa Spordiliit Jõud arengustrateegia 2007 – 2010
 • Eestimaa Spordiliit Jõud arengukava 2011 – 2018
 • Arengustrateegia "Eesti sport 2030"

 

Arengukava koostamise eesmärgiks on tagada läbi mõtestatud ja sihipärase tegevuse Liidu stabiilne areng, mis aitaks efektiivselt ellu viia Liidu liikmete ühishuve.

 

Eestimaa Spordiliidul Jõud on oma sümboolika, on välja töötatud võistlussüsteem, koolitusprogramm, samuti Aasta Tegijate tunnustamine. Arengukava lähtub hetkeolukorrast arvestades Eesti spordipoliitika põhialuseid aastani 2030 ning on koostatud perspektiivselt,  prognoosides süsteemi arengut aastani 2030.

 

Käesolev dokument on koostatud EMSL Jõud juhatuse algatusel ning liidu liikmete esindajate osavõtul.

 

Arengukava 2021-2030 elluviimist rahastatakse riiklikest vahenditest ning omatulust. Arengukavaga seotud tegevusi finantseerivad lisaks Eesti Kultuurkapital, Integratsiooni Sihtasutus jt.

 

Möödunud arenguperioodi (2011 – 2020) tulemused

Liidu arenguperioodi 2011 – 2020 olulisteks  tulemusteks on:

 

 • Liidu kindel koht Eesti spordimaastikul
 • Liit tegutseb tervikliku organisatsioonilise süsteemina – üldkogu, juhatus, professionaalne palgaline sekretariaat ja tihe regionaalne koostöö
 • Toimib kõigile osalemist võimaldav, laiahaardeline ja mitmetasandiline
  võistlussüsteem
 • Eestimaa tali- ja suvemängude traditsiooni jätkumine haldusreformi taustal
 • Eesti omavalitsuste tali- ja suvemängude traditsiooni jätkumine
 • Teiste traditsiooniliste spordiürituste läbiviimine
 • Võistlussüsteemide, juhendite, korraldamise üldise taseme paranemine
 • Eelmise arenguperioodiks püstitatud eesmärkide-ülesannete elluviimine
 • Rahvusvaheliste spordiorganisatsioonidega koostöö laienemine ning sidemete tugevnemine
 • Liidu kodulehekülje arenemine
 • Paranenud on nii sekretariaadi töö kui ka korraldatud täiendkoolituste ja ürituste kvaliteet
 • Eestimaa Spordiliidu Jõud liikmeteks on kõigi 15 maakonna spordiliidud
 • Jõudi maja renoveerimine, hea seisukord.

 

Tendentsid tegevusvaldkonnas

Positiivselt on mõjutanud liidu tegevust spordi kui eluviisi tähtsustumine, sportimise tingimuste ja võimaluste paranemine, harrastusspordi ja liikumisharrastusega tegelejate arvu kasv, infotehnoloogia areng.

 

Negatiivselt on mõjunud liidu tegevusele Eesti spordikorralduse vähene võimekus tegutseda territoriaalselt, elanikkonna vähene teenistus ja tööpuudus, noorte vähene huvi spordi vastu. Paljude spordiklubide vähene jätkusuutlikkus ning halb majandamine, nõrk suutlikkus täiendavate rahade taotlemisel.

 

Üldine olukord

Liit näeb oma töös järgmisi tugevaid ja nõrku külgi, võimalusi ja ohte ning probleeme ning nendega seotud strateegilisi ülesandeid:

Järgnevalt on neljas erinevas vaates toodud välja peamised tegurid, mille mõjudega Spordiliit oma igapäevases tegevuses peab arvestama.

 

 

 

SWOT

 

Strateegilised ülesanded

TUGEVUSED

 • Kogu vabariigi elanikkonda hõlmav tegevus
 • Traditsioonid, võistlused, koolitused
 • Avatus
 • Jätkusuutlikkus
 • Liikmelisus maailma organisatsioonides
 • Välja kujunenud oma kindel roll sporditegevuse korraldamisel
 • Üldine tuntus ja tunnustamine
 • Kõiki maakondi hõlmav liikmete kaasatus
 • Tugev toimiv koostöövõrgustik
 • Võimekus enesetäienduseks ja ekspertide kaasamiseks
 • Stabiilne eelarve, olemas on detailne tegevuskava üheks aastaks
 • Tunnustussüsteemi olemasolu
 • Spordiliidul on olemas hea töökeskkond ja vajalik tehniline varustatus
 • Korralikult ette valmistatud võistlusjuhendid
 • Kohtunike kaadri kaasamine, väljundvõimaluse andmine
 • Kvaliteetselt korraldatud võistlused, üritused, koolitused
 • Suurendada noorte kaasamist ühistegevustesse
 • Olemasolevate spordiväljakute ja rajatiste pideva kasutamise tagamine
 • Ressursi leidmine ülemaailmsete organisatsioonidega suhtlemiseks ning mängudel osalemiseks
 • Teavitustöö, informeerimine

 

 

 

 

 

SWOT

 

Strateegilised ülesanded

NÕRKUSED

 • Mittepiisav eelarve
 • Elanikkonna vähene informeeritus EMSL Jõud olemasolust ja tegevusest
 • Jõud meistrivõitluste vähene tähtsustamine
 • Meedia vähene huvi, järjepidevate meediapartnerite puudumine
 • Maakondade spordiliitude vähene toetamine
 • Maakondade spordiliitude erinevus peaasjalikult finantsee-rimise, kaadri, osalemiste osas
 • Kaasaegsete sotsiaalmeedia võimaluste vähene kasutamine
 • Riigieelarvelistest vahenditest eraldatava tegevustoetustes Jõudi osatähtsuse suurendamine
 • Meistrivõistluste osatähtsuse suurendamine, finantseerimise parandamine
 • Koostöö parandamine meediaga, reklaamväljund
 • Sotsiaalmeedia suurem kasutamine, olla aktiivsem

 

 

 

 

SWOT

 

Strateegilised ülesanded

VÕIMALUSED

 • Organisatsiooni igakülgne arendamine
 • Koostöö liikmetega
 • Koostöö teiste partneritega: EOK, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, kohalikud omavalitsused, Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapital, toetajad, jne.
 • Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega
 • Spordiürituste organiseerimine
 • Meeskonnas suhete hoidmine ja arendamine ning uute kontaktide loomine
 • Turundusstrateegia väljatöötamine ja elluviimine
 • Liikmetele on kättesaadavad erinevad välisfinantseerimise vahendid ja regionaaltoetused
 • Vabatahtlike motiveerimine
 • Veebilehe kaasajastamine
 • Uute teenuste ja spordialade juurutamine
 • Liikumisharrastus on populaarne ning pakub inimestele jätkuvalt suurt huvi
 • Veebilehe atraktiivsemaks arendamine, IT-toe partnerlus
 • Noorte harrastajate kaasamine
 • Arengukava ja tegevuskava koostamine
 • Erinevatel tasanditel koostöö tõhustamine
 • Osalemine rahvusvahelistes projektides
 • Spordiürituste korraldamise taseme paranemine ning uute spordialade lisandumine
 • Koolituste ning mõttekodade organiseerimine

 

 

 

 

 

SWOT

 

Strateegilised ülesanded

OHUD

 • Liikumisharrastust ja sporti mittetoetavad poliitilised otsused
 • Strateegilised alused, mille põhjal spordivaldkonda rahastatakse võivad muutuda
 • Eelarve ja rahaliste vahendite vähenemine
 • Valdkond sõltub suurel määral ühe-aastastest rahastamisotsustest ning pikemaajalisi plaane on keeruline kavandada
 • Rahvastiku vananemine
 • Noorte vähene huvi liikumisharrastuse ja spordi vastu
 • Organiseeritud sporditegevuses osalemise langev trend
 • Liikmete nõrgenemine
 • Võistlejate vähenemine
 • Meedia huvi vähenemine
 • Omavalitsuste osalemise vähenemine spordimängudel
 • Maakondade spordiliitude huvi vähenemine katusorganisatsiooni tegevuse osas

 

 • Riigi seadusandluse muutmine spordi soodustamise suunas
 • Motiveerimine
 • Uute spordialade lülitamine võistlusprogrammi
 • Projektid, taotlused
 • Tegevustoetused maakondlikele spordiliitudele
 • Konkurentsi puudumine
 • Tervislike eluviiside propageerimine
 • Atraktiivsed võistlused meedia tähelepanu tõmbamiseks

 

Teenused ja kliendid

Liidu peamised teenused oma klientidele on:

Teenused

Kliendid

1. Spordiürituste ja -võistluste korraldamine

Eestimaa elanikkond, spordihuvilised, spordijuhid, omavalitsuste sporditöötajad, kohalikud omavalitsused, maakonna spordiliidud

2. Ühisprojektide kirjutamine ja läbiviimise eestvedamine

Maakonna spordiliidud, spordiklubid

3. Kampaaniaürituste korraldamine

Eestimaa elanikkond, spordihuvilised, spordijuhid, omavalitsuste sporditöötajad, spordiklubid, maakonna spordiliidud

4. Koostöösidemete tugevdamine ja arendamine

Maakonna spordiliidud, kohalikud omavalitsused, spordialaliidud, EOK, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium

5. Infovahetuse korraldamine

Eestimaa elanikkond, spordihuvilised, spordialaliidud, EOK, KM, spordijuhid, omavalitsuste sporditöötajad, spordiklubid, maakonna spordiliidud

6. Koolituse organiseerimine ja vahendamine

Spordijuhid, omavalitsuste sporditöötajad, spordiliidud, spordiklubid

7. Raamatute kirjastamine

Eestimaa elanikkond, spordihuvilised, partnerid

8. Ühishangete (meened, spordiinventar jt) korraldamine

Maakonna spordiliidud

9. Ruumide üürimine, varustuse renditeenus

Ettevõtted, maakonna spordiliidud, spordiklubid

 

Partnerid

Liidu peamisteks partneriteks oma eesmärkide täitmisel on:

 

 • Eesti Olümpiakomitee
 • Kultuuriministeerium
 • Maaeluministeerium
 • Omavalitsuste liidud ja arenduskeskused
 • spordialaliidud
 • üle-eestilised spordiühendused
 • maakondade spordiliidud
 • spordiklubid
 • meediakanalid
 • ISCA (International Sport and Culture Association) - Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit
 • CSIT (International Workers and Amateurs in Sports Confederation) - Rahvusvaheline Töölis- ja Amatöörspordi Konföderatsioon

 

Põhimõtted ja väärtused

Liidu tegevust läbivad põhimõtted ja väärtused:

 

Avatus

-  Liit on oma tegevuses suunatud väljapoole st omab aktiivset kontakti erinevate organisatsioonidega  ning on uute, spordi arengule kaasaaitavate projektide käivitamise ja läbiviimise toetajaks.

-  Igal Liidu liikmel on õigus öelda välja oma arvamus, juhtida tähelepanu ebakõladele ja rääkida kaasa Liitu puudutavate otsuste langetamisel.

-  Liit järgib oma tegevuses ausa mängu põhimõtteid.

 

Demokraatlikkus

-  Liikmete osalemine juhtorganites esindajate kaudu.

-  Otsustamine liidu juhtorganites poolthäälte enamuse alusel.

-  Kõigis otsustustes taotletakse konsensust.

 

Initsiatiivikus

-  Initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine

 

Koostöö ja partnerlus

-  Kõigi huvitatud osapoolte kaasamine tegevuse kavandamisel, rahastamisel ja rakendamisel ning üksteist toetavad töösuhted

 

Liikmete lojaalsus  

-  Liidu liige on lojaalne Liidule ega ohusta oma organisatsiooni tegemistega kunagi Liidu mainet.

 

Põhikirja, traditsioonide järgimine

-  Heade, eetiliste tavade järgimine, Liidu liikmete omavahelises suhtlemises, Liidu ja tema liikmete hea nime ja väärika maine kujundamine.

-  Oma sümboolika kasutamine Liidu esindamisel.

 

Tegutseb liikmete huvides

-  Liidu orientatsioon tulemuse saavutamisele liikmete juures.

-  Liikmete ühishuvide kaitsmine ja esindamine.

-  Maakondade spordiliitude liikmesklubide ja nende liikmete toetamine ja tunnustamine.

 

Tervete eluviiside propageerimine

-  Arengu, tegevuste toetamine, mis tagab tervislike eluviiside väärtustamise.

 

Usaldusväärsus

-  Liit loob oma tegevusega liikmete, partnerite ja klientide vahel vastastikuse arusaamise ja usalduse õhkkonna.

 

Uuenduslikkus

-  Liidu liikmete õppimisvõime arendamine ning uuenduslike ideede ja tegevuste toetamine.

-  Liidu poolt koolituse pakkumine partneritele ja klientidele.

-  Liidu organisatsiooni ülesehituses ja tegevuses kaasaegsete meetodite ja vahendite rakendamine.

 

Missioon

Aidata kaasa spordi ja tervislike eluviiside arenguks vajalike tingimuste loomisele, edendades liidu ühistegevust liikmete huvidest lähtudes heade sporditavade ja traditsioonide ning spordiliikumise põhimõtteid arvestades. Sporditraditsioonide hoidmine ja arendamine.

 

Visioon - 2030

Eestimaa Spordiliit Jõud on üle-eestiline sporti arendav ja traditsioonidest lähtuvat spordikorraldust edendav spordiliit. Koostöös maakondade spordiliitudega on loodud atraktiivsed võimalused spordi ja liikumisharrastusega tegelemiseks ja kõrgel tasemel rahvusvaheliste kultuuri- ja harrastusspordi festivalide korraldamiseks.

 

Kriitilised edutegurid (edueesmärgid)

Liidu kriitilised edutegurid (edueesmärgid), hindamiskriteeriumid, eesmärgi tasemed 2030 (alustase 2020) ja tegevused rühmitatuna strateegiliste aspektide kaupa on:

 

Ühiskondlik mõju

Eesmärk

Hindamis-

kriteerium

Eesmärgi tase (2030)

Tegevus

Kõikide maakondade spordiliidud on EMSL Jõud liikmed

- Liikmete arv

15

1.  Liikmete osaluse ja kaasatuse tagamine

Kasvanud spordiüritustel osalejate ja spordiga tegelevate inimeste arv

- Spordiüritustel osalejate arv

 


7000

 

1.  Spordiürituste eeskujulik ettevalmistamine
2.  Meediareklaami korraldamine

Riiklikud institutsioonid ja kohalikud omavalitsused arvestavad Liidu seisukohtadega

- Arvestatud ettepanekute arv

- Riigieelarvest finantseerimise kasv


10

+ 20%

 

1.  Ühiste seisukohtade väljatöötamine ja ettepanekute esitamine
2. Osalemine erinevate töörühmade töös

Üldsuse kasvanud terviseteadlikkus

- Liikumisharrastajate arvu kasv

1,5 korda

 1. Kajastamine meedias
 2. Ürituste, seminaride korraldamine

 

Kliendid ja partnerid

Eesmärk

Hindamiskriteerium

Eesmärgi tase (2030)

Tegevus

Liidu kõrge maine

- Positiivsete meediakajastuste arv

- Organisatsiooniliste tunnustuste arv

25

50

1.  Positiivsete sõnumite edastamine

2.  EMSL Jõud sümboolika täiendamine

Liidu poolt osutatavate teenuste mitmekesisus ja kõrge kvaliteet

- Lisandunud teenuste arv

- Klientide, partnerite, liikmete rahulolu

4

80%

1.  Ruumide korrashoiu tagamine, remont

2.  Koolituste korraldamine

3.  Kirjastustegevuseks algmaterjali kogumine, ideede korjamine

4. Eripäraste meenete tellimine

Liidu poolt korraldatavate ürituste hea tase (kõik Jõudi korraldatud spordimängud on suursündmuseks)

- Läbiviidud ürituste arv

- Osalejate arv

- Osalejate rahulolu

30

 

 

1.  Kaasaegsete võistlus-paikade valimine

2.  Kvalifitseeritud kohtunike kasutamine

3.  Konkreetsed juhendid

4.  Tõhus reklaam

5.  Tulemuste kajastamine meedias

Toimib kõigile osalemist võimaldav, laiahaardeline ja mitmetasandiline võistlussüsteem

- erinevate ürituste arv
- erinevate vanuse-klasside kaasamine

30
5

1 Võistlussüsteemi järjepidevus
2. Süsteemne vanuseline jaotus

Informeeritud kliendid ja partnerid

- Kodulehe külastuste arvu kasv

 

25%

 

1.  Kodulehe täiendamine ja haldamise korraldamine

2.  Infopäevade korraldamine

3.  Koostöö meediaga

Informeeritud liikmeskond

- Liikmete rahulolu

90%

1.  Informatsiooni vahendamine

2.  Suhtluses sotsiaalmeedia laiem kasutamine

 

Ressursid ja tingimused

Eesmärk

Hindamiskriteerium

Eesmärgi tase (2030)

Tegevus

Tasutud liikmemaksud

- Õigeaegne laekumine

100%

1.  Arvete väljastamine

Efektiivselt ja säästlikult kasutatud eelarve

- Eelarve tulude mahu kasv

10%

1.  Eelarvevahendite suurendamine

Kaasatud täiendavad vahendid fondidest ja programmidest

- Esitatud projektide arv

- Rahastatud projektide arv

- Esitatud ja rahastatud projektide suhe

- Laekunud täiendavad vahendid

10
5

2/1

10% eelarvest

1.  Projektideede genereerimine

2.  Projektide kirjutamine ja esitamine

 

Kaasatud sponsorite vahendid

- Laekunud vahendid

2 korda

1.  Sponsorlepingute sõlmimine

Läbiviidud tasulised võistlused ja üritused

- Laekunud vahendid

20% eelarvest

1.  Ürituste ettevalmistamine ja korraldamine

Liidu kaasabil paranenud sportimis-tingimused

- Ehitatud, renoveeritud spordirajatiste arv

 

1.  Konsulteerimine spordipaikade projekteerimisel, ehitamisel ja rekonstrueerimisel

2.  Lisavahendite kaasamine

 

Protsessid ja struktuurid

Eesmärk

Hindamiskriteerium

Eesmärgi tase (2030)

Tegevus

Liit tegutseb tervikliku organisatsioonilise süsteemina – üldkogu, juhatus, professionaalne palgaline sekretariaat ja  tihe regionaalne koostöö

-Liidu tegevuste terviklikkus ja koostöö

100%

1. Tegevuste planeerimine ja elluviimine

Tähtaegselt täidetud ja täpselt järgitud sisemised otsused, tegevuskavad ja –plaanid

- Plaanide ja kavade olemasolu

 

95%

1.  Tegevuskavade ja plaanide koostamine

2.  Tegevuskavade ja plaanide elluviimine

3.  Otsuste ja plaanide täitmise aruannete koostamine

Demokraatlik juhtimine ja selgitatud ühishuvid

- Konsensuslike otsuste arv

75%

1.  Juhatuse liikmete vahel vastutusvaldkondade määratlemine

2.  Liikmete ühishuvide selgitamine

Arenenud välissidemed

 

- Kontaktide arvu kasv

- Projektides osalemiste arvu  kasv

2

1

1.  Kontaktide otsimine

2.  Aktiivne osalemine rahvusvahelistel kohtumistel 

 

Inimressursid

Eesmärk

Hindamiskriteerium

Eesmärgi tase (2030)

Tegevus

Motiveeritud töötajad

- Töötajate rahulolu

95%

1.head töötingimused

Kaasaegsed töötingimused ja tööõhkkond

- Kaasajastatud töökohtade arv

100%

1.  “Jõudi” maja renoveerimise äriprojekti koostamine

2.  Kaasaegse töökeskkonna kujundamine

3.  Infotehnoloogia täiustamine

Kompetentne ja õppiv organisatsioon

- Koolituste arv

- Koolitustel osalejate arv

- Ühisürituste arv

- Veebipõhine infovahetus (zoom, teams)

- Kompetentsete töötajate olemasolu

5
150

Igas kvartalis

90%

1.  Täiendkoolituse plaani koostamine ja koolituse korraldamine

2.  Õppereiside korraldamine

 

Seire ja hindamine

Seire ja hindamise eesmärgiks on koguda informatsiooni, et strateegia kujundajad ja administreerijad saaksid tagasisidet strateegia elluviimise EDUKUSE ja TULEMUSLIKKUSE kohta, st. kui hästi kavandatu praktikas toimib ning kas ollakse saavutamas seatud eesmärke.

 

Läbiviidud tegevuse eesmärkidele vastavuse hindamine ja käesoleva strateegia-dokumendi läbivaatamine ja uuendamine toimub liikmete ettepanekute alusel juhatuse poolt iga kahe aasta tagant.

 

Käesolev arengukava on kinnitatud Eestimaa Spordiliidu Jõud üldkogu otsusega

17.juunil 2021.a. Tallinnas.

 

Parema teenuse pakkumiseks kasutab meie veebileht küpsiseid (cookies). Veebilehte kasutades või vajutades OK, nõustud meie küpsiste poliitikaga. Loe lähemalt
Sulge