Eestimaa Spordiliit Jõud

15. detsember 1946 - asutati vabatahtlik spordiühing Jõud.

 

"Jõu" parimateks sportlasteks läbi aegade on olümpiavõitjad Jaan Talts ja Jaak Uudmäe. Jaan Talts võitis tõstmises 1972.aasta Müncheni olümpiamängudel kuldmedali ja 1968. aasta Mexico olümpial hõbeda ning Jaak Uudmäe tuli 1980.aastal Moskvas olümpiavõitjaks kolmikhüppes. Maailma ja Euroopa meistrivõistlustelt on "Jõu" sportlased võitnud medaleid jahilaskmises, jääpurjetamises, kergejõustikus, korvpallis, kulturismis, laskesuusatamises, laskmises, mudelautospordis, purjelaual, suundsuusatamises, tõstmises ja vabamaadluses.

 

11. juuli 1990 - kaheksa maakonna spordiühenduse poolt moodustati Eesti Maaspordi Liit "Jõud", spordiühingu "Jõud" õigusjärglane.

 

21.märts 2007 - maakondade spordiliitude liidu nimeks kinnitati Eestimaa Spordiliit Jõud.

Eestimaa Spordiliit Jõud koos maakondade spordiliitudega korraldab sporditegevust nii maal kui linnas. Nimi "Jõud" kannab identiteeti, viitab traditsioonidele ja järjepidevusele.

 

Oma tegevuses järgime Eestimaa Spordiliidu Jõud arengukava. Liidu tegevust läbivad põhimõtted ja väärtused on avatus, demokraatlikkus, initsiatiivikus, koostöö ja partnerlus, liikmete lojaalsus, põhikirja ja traditsioonide järgimine, tegutsemine liikmete huvides, tervete eluviiside propageerimine, usaldusväärsus, uuenduslikkus.

 

Missioon

Aidata kaasa spordi ja tervislike eluviiside arenguks vajalike tingimuste loomisele, edendades liidu ühistegevust liikmete huvidest lähtudes, heade sporditavade ja traditsioonide ning spordiliikumise põhimõtteid arvestades.

 

Visioon

Eestimaa Spordiliit Jõud on üle-eestiline sporti arendav ja traditsioonidest lähtuvat spordikorraldust edendav spordiliit. Koostöös maakondade spordiliitudega on loodud atraktiivsed võimalused spordi ja liikumisharrastusega tegelemiseks ja kõrgel tasemel rahvusvaheliste kultuuri- ja harrastusspordi festivalide korraldamiseks, kindlustades Euroopa Liidu ühtekuuluvust ning aktiivset ja tervet eluhoiakut.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud on tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas.

 

Liikmelisus

Eestimaa Spordiliit Jõud on Eesti Olümpiakomitee ning kolme rahvusvahelise spordiorganisatsiooni - Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liidu (ISCA) ja Euroopa Spordi ja Tervise Konföderatsiooni (CESS) asutajaliige 1995. aastast ning Rahvusvahelise Töölisspordi Konföderatsiooni (CSIT) liige 2009. aastast. CESS on lõpetanud oma tegevuse.

 

 • Eesti Olümpiakomitee
 • ISCA  (International Sport and Culture Association) - Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit
 • CESS  (European Confederation Sport and Health) - Euroopa Spordi ja Tervise Konföderatsioon. 
 • CSIT  (International Workers and Amateurs in Sports Confederation) - Rahvusvaheline Töölis- ja Amatöörspordi Konföderatsioon

 

Eestimaa Spordiliit Jõud on maakondade spordiliitude liit 

Eestimaa Spordiliit Jõud ühendab kõigi viieteistkümne maakonna spordiliite ning tegeleb sporditegevuse korraldamisega üle kogu Eesti. Spordiürituste korraldamise ja maakondade spordiliitude võrgustiku kaudu on regulaarsesse tegevusse kaasatud 650 liikmesklubi ligi 40 000 harrastajaga. Maakondade spordiliidud tegelevad kõigi klubide ja harrastajatega, mitte ainult oma liikmetega.

 

Maakondade spordiliidud on juhtivad spordiorganisatsioonid maakonnas, keda tunnustavad partnerina Kultuuriministeerium, Eesti Olümpiakomitee, Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Koolispordi Liit jt üleriigilised spordiorganisatsioonid ning kohalikud omavalitsused. Spordiseadusest tulenevalt (§ 4 punkt 2) on maakonna spordiliit maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid. Samuti korraldavad maakondade spordiliidud koostöös omavalitsustega ja spordiklubidega maakondade tali- ja suvemänge.

 

Maakonna spordiliidud koordineerivad oma maakonna sporditegevust ning on kindlaks partneriks kohalikele omavalitsustele, maakonna omavalitsusliidule või arenduskeskusele. Maakonna spordiliidu tähtsaks osaks on tegutsemine spordiinfokeskusena, mille peamiseks ülesandeks on maakondliku spordiinfo ja liikumisharrastuse ideede levitamine.

 

EMSL Jõud liikmed

Harjumaa Spordiliit
Hiiumaa Spordiliit
Ida-Virumaa Spordiliit
Jõgevamaa Spordiliit Kalju
Järvamaa Spordiliit
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela
Lääne-Virumaa Spordiliit
Põlva Maakonna Spordiliit
Pärnumaa Spordiliit
Rapla Maakonna Spordiliit
Saaremaa Spordiliit
Tartumaa Spordiliit
Valgamaa Spordiliit
Viljandimaa Spordiliit
Võrumaa Spordiliit

 

Eestimaa Spordiliidu Jõud tegevused

 • Üle-eestilise ja regionaalse sporditegevuse korraldamine, koordineerimine ja arendamine
 • Spordi ja tervislike eluviiside arenguks vajalike tingimuste loomine
 • Tervislike eluviiside propageerimine
 • Liikmesliitude esindamine ja huvide kaitsmine
 • Liikmesliitude ühistegevuse korraldamine ja arendamine
 • Koostöö arendamine liikmesliitude, kohalike omavalitsuste ja teiste organisatsioonidega
 • Spordialase teabe hankimine ja edastamine
 • Osalemine rahvusvahelises sporditegevuses, välissuhete korraldamine ja koordineerimine

 

Võistlussüsteem

Koostöös maakondade spordiliitude, omavalitsuste ja spordiklubidega korraldame erinevaid spordiüritusi. Eestimaa Spordiliidu Jõud esindusüritusteks on iga nelja aasta järel korraldatavad Eestimaa suvemängud ja Eestimaa talimängud. Igal aastal toimuvad Eesti omavalitsuste suvemängud ja Eesti omavalitsuste talimängud, Eesti omavalitsusjuhtide suvine ja talvine mitmevõistlus ning Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlused paljudel spordialadel. Arvestades traditsioone ja kogemusi oleme suutnud luua võistlussüsteemi, kus sportlased kaitsevad eelkõige oma koduvalla või -linna ja maakonna au. Erinevate sportimisvõimaluste pakkumine populariseerib liikumisharrastust ja on hea viis elukvaliteedi tõstmiseks. EMSL Jõud üritustest osavõtt on järjepidevalt suurenenud, see tähendab, et sport on populaarne ja võistlused vajalikud. Koos maakondade spordiliitudega pöörame järjest enam tähelepanu noorte spordile eesmärgiga kaasata rohkem noori sporditegevusse.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud ja rahvusvaheline sport

Eestimaa Spordiliit Jõud on Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liidu (ISCA) ja Euroopa Spordi ja Tervise Konföderatsiooni (CESS) asutajaliige 1995.aastast.

 

2009.aastal võttis EMSL Jõud juhatus vastu otsuse astuda Rahvusvahelise Töölisspordi Konföderatsiooni (CSIT) liikmeks.

17.oktoobril 2009.a. Vilniuses toimunud CSIT peaassambleel sai Eestimaa Spordiliit Jõud täisliikme staatuse.

 

Rahvusvaheline Töölisspordi Organisatsioon loodi 10.mail 1913. aastal Belgias. Asutajamaadeks olid Saksamaa, Suurbritannia, Belgia ja Prantsusmaa. Seoses organisatsiooni tegevuse laienemisega töölistelt kõikidele inimestele ja ühiskonnaklassidele kannab organisatsioon alates 1993.aastast praegust nime. CSIT eesmärgiks on pakkuda erinevaid spordivõistlusi sportlastele, harrastussportlastele ja sportlikke laagreid, mis on seotud ka antud maa kultuuri ja tavade tundmaõppimisega. CSIT rahvusvahelised üritused loovad mitmekesiseid sõprussidemeid, kasvatavad sallivust ja mõistmist eri kultuuri rahvaste vahel ning teenivad rahu ja sõpruse eksistentsi ideed maailmas. CSIT liikmeskonda kuulub 38 organisatsiooni 32 riigist Euroopast, Aasiast, Aafrikast ning Lõuna- ja Ladina-Ameerikast.  CSIT-il on sarnane võistlussüsteem Jõudiga, kus korraldatakse spordimänge ja meistrivõistlusi. Käesoleval ajal toimuvad CSIT meistrivõistlused kergejõustikus, korvpallis, võrkpallis, rannavolles, jalgpallis, males, võimlemises, judos, karates, petangis, ujumises, lauatennises, tennises ja maadluses.

 

Rahvusvahelised tegevused

 • Osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide kongressidel ja üldkogudel
 • Hääleõigus ja kaasarääkimine
 • EMSL Jõud teadvustamine ja maine kujundamine
 • Koostöö ja vastastikune abi
 • Ligipääs ülemaailmsesse spordiorganisatsioonide võrgustikku
 • Meie spordiürituste reklaam
 • Osalemine rahvusvahelistel seminaridel
 • Osalemine rahvusvahelistel spordimängudel
 • Osalemine teiste riikide festivalidel ja spordimängudel
  (väljund ka maakondadele, omavalitsustele, spordiklubidele)
 • EMSL Jõud ootab välisriike osalema Eestimaa spordimängudele
 • Sõpruspiirkondade osalemine Eestimaa spordimängudel

 

Bibliograafia 

 

"Jõud" 1946-1971 Otto Kuusik Tallinn, 1971
"Jõud" 1946-1976 Henn Saarmann Tallinn, 1976
"Jõud" algusloost tänapäevani Juhan Mandre Tallinn, 1986
Maaspordi poolsajand Tiit Lääne Tallinn, 1996
Nelikümmend aastat maaspordimänge Tiit Lääne Tallinn, 1999
60 aastat maasporti Eestis Tiit Lääne Tallinn, 2006
Eestimaa Spordiliit Jõud 2007 Tarmo Volt, Arvo Saal Tallinn, 2007
Eestimaa Spordiliit Jõud 2008 Tarmo Volt, Arvo Saal Tallinn, 2008
Eestimaa Spordiliit Jõud 2009 Tarmo Volt, Arvo Saal Tallinn, 2009
Eestimaa Spordiliit Jõud 2010 Tarmo Volt, Arvo Saal Tallinn, 2010
Eestimaa Spordiliit Jõud 2011 Helen Mast, Arvo Saal, Ants Saar, Tarmo Volt Tallinn, 2011
Eestimaa Spordiliit Jõud 2012 Helen Mast, Arvo Saal, Ants Saar, Tarmo Volt Tallinn, 2012
Eestimaa Spordiliit Jõud 2013 Helen Mast, Arvo Saal, Ants Saar, Tarmo Volt Tallinn, 2013
Eestimaa Spordiliit Jõud 2014 Helen Mast, Arvo Saal, Ants Saar, Tarmo Volt Tallinn, 2014
Eestimaa Spordiliit Jõud 2015 Helen Mast, Arvo Saal, Ants Saar, Tarmo Volt Tallinn, 2015
Eestimaa Spordiliit Jõud 2016 Helen Mast, Arvo Saal, Ants Saar, Tarmo Volt Tallinn, 2016
Jõud 70 - Maaspordiseltsist Eestimaa spordiliiduni Tiit Lääne Tallinn, 2016
Eestimaa Spordiliit Jõud 2017 Helen Mast, Arvo Saal, Tarmo Volt, Priit Karjane Tallinn, 2017
Eestimaa Spordiliit Jõud 2018 Helen Mast, Arvo Saal, Tarmo Volt, Priit Karjane Tallinn, 2018
Eestimaa Spordiliit Jõud 2019 Helen Mast, Arvo Saal, Tarmo Volt, Priit Karjane Tallinn, 2019
Eestimaa Spordiliit Jõud 2020-2021 Helen Mast, Arvo Saal, Tarmo Volt, Priit Karjane, Ants Saar Tallinn 2021

 

Parema teenuse pakkumiseks kasutab meie veebileht küpsiseid (cookies). Veebilehte kasutades või vajutades OK, nõustud meie küpsiste poliitikaga. Loe lähemalt
Sulge